Regulamin

I. Regulamin

Regulamin niniejszy jest regulaminem, o którym mowa w artykule 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów oraz zasady wykonywania tych umów. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży towarów, oferowanych w sklepie internetowympod adresem: www.sklep.mikster.pl.

II. Informacje o firmie

Sklep internetowy pod adresem: www.sklep.mikster.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i prowadzony jest przez:

 

Mikster-Service s.c. Marek Kapkowski, Zbigniew Ponitka (dalej „Mikster”)

41-250 Czeladź

ul. Wojkowicka 21,

NIP: 954-00-12-394

REGON: 270722468

 

Kontakt z Działem Handlowym:

 

Telefon: +48 32 763 77 77 w. 224 lub 228

Email : sklep@mikster.pl

 

III. Oferta

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Wszelkie uwagi dotyczące zauważonych błędów lub nieścisłości opisów produktów prosimy kierować na adres: sklep@mikster.pl.

 

IV. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze nie jest ofertą w myśl art. 66 par 1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Koszt transportu towaru do klienta wynosi 30 PLN brutto dla pojedynczej dostawy
  o wadze do 5 kg niezależnie od ilości towarów w dostawie.

 

V. Zamówienie, płatność, dostawa

 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym przeglądanie asortymentu sklepu internetowego, składanie zamówień możliwe jest jedynie za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową w zaktualizowanej wersji.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Mikster podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Zamówienia towaru następuje na stronie www.sklep.mikster.pl poprzez wyprowadzenie wymaganych danych do formularza zgodnie z podawanymi
  w trakcie wypełniania wskazówkami. Przed złożeniem zamówienia klient może założyć konto użytkownika. W trakcie składania zamówienia klient podaje dane osobowe, wskazane w formularzu zamówienia, które są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania. Jednocześnie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych podczas składania zamówienia,
  w celu realizacji i obsługi zamówienia, złożonego w sklepie internetowym.
 4. Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość zwrotna, informująca że zamówienie dotarło do sklepu. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie Mikster oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru, będącego przedmiotem zamówienia.
 5. Złożone zamówienie doprowadza do zarezerwowania produktu, co skutkuje przesłaniem klientowi drogą elektroniczną wiadomość (e-mail) z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać cenę sprzedaży. Wskazany mail zawiera ponadto informacje o całkowitych kosztach, które klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. Rezerwacja ważna jest przez 7dni. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Mikster zawierana jest umowa sprzedaży produktu, którego cena została uiszczona, natomiast brak zapłaty w terminie ważności rezerwacji uważa się za rezygnację przez klienta z zawarcia umowy sprzedaży. Po uiszczeniu ceny sprzedaży zamówienie jest przekazywane do realizacji. W przypadku wybrania opcji zapłaty „za pobraniem” umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą wysłania towaru do klienta, do czasu wysyłki klient ma prawo anulować swoje zamówienie.
 6. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 7. Realizacja dostawy do klienta następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS
  w ciągu 48 godzin od wysyłki.
 8. Świadczenie przez Mikster usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia klientom składania zamówień na towary oferowane przez Mikster za pośrednictwem sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy.

 

VI. Gwarancja i prawo odstąpienia od umowy

                                                                                                                        

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie: www.mikster.pl
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”), który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 5. Konsument może odstąpić od umowy informując Mikster o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wyartykułowanego w dowolnej formie. W tej sytuacji umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Mikster niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta. Mikster może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonazwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Gwarancja oraz opisane wyżej prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Reklamacje dotyczące produktów sprzedawanych przez Mikster za pośrednictwem sklepu internetowego mogą być składane w oparciu o gwarancję produktu, wystawioną przez producenta, lub przepisy o rękojmi przy sprzedaży - wyboru podstawy prawnej reklamacji dokonuje reklamujący. W przypadku nie złożenia przez reklamującego jednoznacznego oświadczenia co do podstawy prawnej reklamacji, uważa się, że reklamacja składana jest w oparciu o gwarancję produktu.
 2. Reklamację składa się poprzez przesłanie jej na adres e-mail sklep@mikster.pl lub w formie pisemnej. Mikster dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany mailowo lub na piśmie gdy wystąpi o pisemną odpowiedź. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Mikster dowód zakupu towaru.
 3. Równocześnie z przesłaniem zgłoszenia reklamacyjnego klient obowiązany jest wysłać produkt, którego dotyczy reklamacja na adres: Mikster-Service s.c. Marek Kapkowski, Zbigniew Ponitka, 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21, celem umożliwienia zbadania towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesłania towaru zostaną zwrócone przez Mikster.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji możliwe jest:

a) obniżenie ceny produktu,

b) wymiana na produkt wolny od wad,

c) bezpłatne usunięcie wady produktu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Mikster są dla Klienta następujące:

a)  połączenie z siecią internet,

b)  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) spośród: Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Mozilla, Safari, Chrome, Edge,

c)  program Adobe Reader – bezpłatny program firmy Adobe Systems, służący do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF (Portable Document Format) dostępny na wielu platformach.

 1. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Mikster z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Mikster w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego, jak również w celu monitorowania ruchu klientów.
 2. Klient jest obowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania Mikster treści
  o charakterze bezprawnym.
 3. Mikster informuje, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie jest dozwolone umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie towarów, oferowanych w sklepie internetowym, w formie „przekreślonego kosza”, który nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 6. Istnieje możliwość skorzystania przez klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 7. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Prawo odstąpienia od umowy

 

W sytuacji występowania w umowie sprzedaży w charakterze Konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z

rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Mikster-Service s.c. Marek Kapkowski, Zbigniew Ponitka, ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@mikster.pl, numer telefonu +48 32 763 77 77 w. 224 lub 228, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mikster.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

Mikster-Service s.c. Marek Kapkowski, Zbigniew Ponitka,

ul. Wojkowicka 21

41-250 Czeladź,

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres podany wyżej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Bestsellery
Czujnik LGT-02 Clip
Czujnik LGT-02 Clip
277,98 zł 226,00 zł
szt.
Sterownik INDU-50
Sterownik INDU-50
1 885,59 zł 1 533,00 zł
szt.
Czujnik Temperatury i Wilgotności LCRTH-01
Czujnik Temperatury i Wilgotności LCRTH-01
677,73 zł 551,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl